Sterkteklasse
Volgens NEN 6760

Met ingang van 2003 zijn in Nederland de Europese sterkteklassen volgens NEN-EN 338 (Hout voor constructieve toepassingen – Sterkteklassen) in gebruik. Een sterkteklasse wordt daarbij gebruikelijk aangeduid met de letter C voor naaldhout en D voor loofhout, gevolgd door een getal (bijvoorbeeld C18). Dat getal komt overeen met de representatieve waarde voor de buigsterkte evenwijdig aan de vezel van de sterkteklasse. NEN 6760 (TGB Houtconstructies) onderscheidt in totaal 18 verschillende sterkteklassen.